تبلیغات
کامپیوتر computer - پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان خراسان رضوی

کامپیوتر computer


پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان خراسان رضوی
نام شهرکد شهر
05 خلق آباد051126
آب جهان/رهورد0582377
آبروان0512335
آبرودتربت حیدریه0531244
آبرودسبزوار0572436
آبقه0529429
آبگرگ0581247
آبگرم0512279
آبینه0529489
آریان0572824
آزادمنجیر0571242
آزاده ده0529326
آزادوار0572573
آق کاریز0581242
آلماجوق0581236
آلی0532231
آهنگ0535623
آهنگران0532647
ابارش0571228
ابدال آباد0529238
ابراهیم آباد0532744
ابراهیم آباد/مشهد0512536
ابوچناری0572569
احمدآباد/بالاجوین0572544
احمدآباد/تبادگان05112410
احمدآباد/تربت جام0529222
احمدآباد/خزائی0532339
احمدآباد/خواف0532427
احمدآباد/رشتخوار0532623
احمدآباد/سرجام0512629
احمدآباد/قوچان0582671
احمدآباد/محولات0532681
احمدآباد/نیشابور0552429
اخلمد0582636
اردمه0552425
اردوغش0552337
ارزنه0529484
ارسک0535324
ارغا0532777
ارگ نوجوی0572538
اره آبمال0512325
ازغد05124267
ازغند0532684
استاد0535753
استای05294333
استیر0571234
اسجیل0582667
اسحاق آبادتربت حیدریه0532856
اسحاق آبادنیشابور0552328
اسدآباد/خواف0532571
اسدآباد/دربندی0529438
اسدآبادرخ0532334
اسفیز0532344
اسفیوخ05312410
اسلام آباد/تربت حیدریه0532747
اسلام آباد/نیشابور0552435
اسلامیه0534229
اسماعیل آباد/گرجی0528257
افچنگ0571252
اقرعلیا0512632
اکبرآباد/رشتخوار0532646
اکبرآبادریوش0532890
المجوق0529258
النگ امان آباد0512367
الهیان05812528
امام وردیخان05823765
امام/تقی0512359
امامقلی0582374
امان آباد0552459
امرغان سفلی05112483
امغان0528247
انابد0532726
انارستانک/خانیک برون0535241
انداد05112683
انداده0572532
اوارشک05123563
اوندر0532885
ایده لیک0512278
ایزی0571243
ایورتربت حیدریه0532883
باب الحکم0532734
باجگیران0582372
باخرز0529482
بار0552455
باسفر0532632
باشتین0572426
باغ عباسی05126255
باغ کشمیر0529332
باغجر0571232
باغستان0534232
باغشن گچ0551246
باغشن نیشابور0552332
بایگ0532282
بتو0552467
بجدن تکاب0572379
بجدن خواشد0572831
بجستان0535622
بجنو0552481
بداغ آباد0572552
برآباد/تربت حیدریه0532525
برآباد/سبزوار0572826
برازق0572378
براکوه0532639
برج قلعه05825425
برجک0532755
بردسکن0532722
برزنون0552523
برزو0571247
برس0532328
برغمد0572525
برقبان0572621
برود/علی آباد0529254
برون0534235
بزجانی0512634
بزد0528234
بزق0552426
بزنگان0512563
بزوشک05123715
بشرآباد0551248
بشرویه0535322
بشنج0551233
بقمج0582626
بقیع0552468
بلقان آباد0572628
بندازبک0532648
بندقرا0532898
بنی تاک0529321
بنیاباد0532577
بهدادین0532531
بهمن جان سفلی05826385
بهمن جان علیا05826285
بوری آباد0531247
بوژآباد0551242
بوژان0551235
بوژمهران0552336
بیاس آباد0532573
بید0572543
بیدخت0535733
بیدسکان0534233
بیدوی0532393
بیزه0572425
بیگ نظر0581238
بیگلر05812453
بیمرغ0535742
بینالود05123565
پالکانلو05825427
پرکند05825835
پرمه/فارمد0511264
پس کمر0512565
پشته0529434
پطرو0532383
پل بند0529432
پیوه ژن0512365
تاج الدین0582526
تام میرزاحسن0512532
تایباد0529422
تبادگان05112413
تپه سلام0512355
تپه میراحمد0512531
تربت جام0528
تربت حیدریه0531
تربقان0532848
تقی آباد0512332
تکمار0532788
تگن05825445
تلخ بخش0532329
تندک0572375
تنگل شورعلیا0512328
تنورچه0532892
تورانه0529496
تولی/بختیار0532884
توندر0532894
تیرگان0582565
تیزآب0532435
تیمنک/علیا/سفلی0528253
جابوز0532778
جاغرق0512425
جردوی0532843
جزین0535626
جشن آباد0582545
جعفرآباد/تربت جام0529243
جعفرآباد/زاوه0532398
جعفرآباد/کاشمر0532783
جعفریه0529335
جغتای0572562
جغری0511241
جلال آباد0532751
جلمبادان0572542
جلین0571239
جنت آباد/تربت جام0529325
جنت آباد/جنگل0532633
جنت آباد/محولات0532693
جنداب0552442
جنگل0532624
جهان آباد0529337
جوادیه0532332
جوزان/شیرزن0582375
جوزقان0529437
جیزآباد0529483
جیلو0551231
جیم آباد0512353
چاپشلو05825823
چاله زرد0512537
چاه زول0532532
چاه سالار0552436
چاه نسر0552432
چاهشک0511240
چاهشورک0532669
چاهک05123225
چخماق0532374
چرمشهر0512255
چرو0572632
چزگ0552471
چشام0572434
چشمه گل0528244
چقر0582529
چکنه سفلی0582392
چکودر05125625
چگنه سفلی0552527
چمگرد05826375
چمن آباد0532428
چناران قوچان0582622
چناران نیشابور0552334
چنارتربت حیدریه0532687
چنارقوچان05825442
چنارمشهد0512276
چنبرجوق0552469
چهاربرج0511678
چهاربرجی0529446
چهارده0532437
چهچهه کلات05122857
چهچهه/پائین ده0511247
چیتگر0581246
حاتم قلعه0582566
حاجی آباد/تربت حیدریه0532361
حاجی آباد/فردوس0535731
حاجی آباد/نیشابور0552325
حاجی بیگی0532345
حارث آباد0571246
حسن آباد/بردسکن0532743
حسن آباد/پائین0532576
حسن آباد/تربت جام0529245
حسن آباد/خواف0532444
حسن آباد/درگز05825825
حسن آباد/صوفی05126335
حسن آباد/قوچان0581251
حسن آباد/محولات0532685
حسن آباد/نیشابور0552437
حسین آباد/جنگل0552428
حسین آباد/رازون0512369
حسین آباد/رحیم خان0572578
حسین آباد/سرجام0512361
حسین آباد/شامکان0572386
حسین آباد/قرقی05112680
حسین آباد/کاریون0532534
حسین آباد/میرزامومن0572539
حسین آباد/ناوی0572449
حسینی05294335
حصارتربت حیدریه0532285
حصارزبرخان0552324
حصارسرخ/سرآسیاب سوران0512432
حصارمشهد05124263
حکم آباد0572524
حکیم آباد0582638
حوض سرخ0531246
خانکوک0534236
خانلق0552462
خانیک بشرویه/یگی0535329
خانیک گناباد0535734
خرسف0572387
خرگرد0532434
خرم آباد/تربت جام0529241
خرم آباد/سبزوار0572537
خرم آباد/قوچان0582641
خرم/عمادیه0532342
خرمبک/سه چوب0551234
خروعلیا0552326
خسروآباد0572439
خسروجرد0571244
خضربیگ0532881
خلیل آباد0532772
خمارتاش0581243
خواف0532422
خور/بیجورد0532753
خوشدره0532692
خیرآباد/تایباد0529436
خیرآباد/تربت جام0529223
خیرآباد/تربت حیدریه0532688
خیرآباد/خواف0532442
خیرآباد/سبزوار0571241
داغدار05825833
داغیان0581235
دافی0532343
داودلی0581248
داورزن0572422
درازآب تربت جام0529328
درخت بید0529338
دررود0552323
درزآب فردوس0535633
درفک0572634
درگز0582522
درونه0532737
دزق0552531
دستجردآقابزرگ0552341
دستجردطاقانکوه0552479
ده امام0572565
ده برزو0529497
ده پائین05312413
ده سرخ05123713
ده غیبی مشهد0511321
ده میان0532893
دهبار05124255
دهرود/گرجی سفلی0511242
دهنوتلخی0532387
دوغ آباد0532676
دوغائی0581231
دولت آباد/تربت جام0529256
دولت آباد/تربت حیدریه0532372
دولت آباد/رشتخوار0532629
دولت آباد/سبزوار0571245
دولت آباد/قوچان0582635
دوین/چنارسوخته0511243
دیزادیز/کچلانلو0581229
دیزباد0512252
دیزبادعلیا0552339
دیسفان0535741
دیش دیش0552329
رئیسی0552431
رادکان0582627
رامشین0572547
راه چمن0572566
راوخ0572777
رباط جز0572623
رباط سرپوش0571231
رباط سفید0512366
رباط سمنگان0529224
رباط سنگ0532322
رحمت آباد/تربت جام0529231
رحمت آباد/سبزوار0572535
رحمت آباد/فردوس0535754
رخنه گل0512667
رزدآب0532429
رزق آباد0532842
رزگ0532284
رشتخوار0532622
رضوان05112603
رقه0535325
رکن آباد0532735
رهن0535748
رهن کاریز/کفکی0552464
روچی0535738
روح آباد/تربت حیدریه0532642
روح آباد/نیشابور0552239
رودخانه0532341
رودمعجن0532286
روشن آباد0572385
روشناوند0535747
رونج0528239
ریاب0535746
ریگان0532365
ریگی/زمه0552438
ریوش0532882
ریوند0572429
زاوه0532375
زاوین0512274
زرقان0572564
زرکک0512636
زرمهر0532689
زشک0512435
زمند0572575
زنگانلو0582567
زهان0552529
زورآباد0572534
زیبد0535735
زیدانلو0581244
زیرآباد0572541
زیرجان0535755
زیرک آباد0532729
زین آباد0535632
زیندانلو0582543
ژرف0532362
سارمران0572735
ساق0532382
ساقی بیک05525283
سالارآباد0512331
سالاری0552444
سبزوار0571
سده خواف0532433
سرآسیاب0582664
سربالا0532327
سرچاه0552524
سرحوضک0532845
سرخ آباد0532287
سرخس0512522
سردشت0512635
سردق0535625
سرغایه0512362
سرک0582639
سرگلان0532367
سرند0534238
سرهنگ0532335
سروآباد/بازمرگی0511269
سریده0535629
سعادت آباد0532635
سعدالدین0532776
سعدیه0552343
سفیدسنگ0512664
سقی0535739
سلامی0532432
سلطان آباد0532325
سلطان آبادسبزوار0572622
سلطان آبادنمک0512358
سلطان میدان0552525
سلمان/خلیل آباد0532431
سلوگرد0582668
سلیمانی مشهد0512334
سلیمانی نیشابور0552454
سملخون0529283
سمیع آباد0529235
سنقرآباد0529494
سنگ بست0512624
سنگان بالا0532626
سنگان پائین0532522
سنگر0512533
سنگل آباد0531248
سنو0535744
سهل آباد0532386
سوران0529439
سورستان05294817
سویز0572437
سیجاوند0532443
سیدآبادچناران05826283
سیدآبادسبزوار0572629
سیدآبادنیشابور0551232
سیر0532733
سیف آباد0532749
سیوکی0531245
شاداب0551243
شادمهر0532683
شارک0582378
شامکان0572373
شاندیز0512428
شاهرگ0581378
شاهین علیا0532395
شترک0511248
ششتمد0572372
شعبه0532644
شغل آباد05812538
شفیع0581228
شفیع آباد0532727
شم آباد0572626
شمس آبادتربت حیدریه0532691
شمس آبادسبزوار0572828
شهرآباد/بردسکن0532728
شهرآباد/نیشابور0552445
شهرستانک0572568
شهرصنعتی/سبزوار0571233
شهرطوس0512266
شهرفیروزه0552452
شهرک صنعتی/کاشمر0532858
شهرک صنعتی/کاویان0512254
شهرک/امام/خمینی0535323
شهرک/خواف0532441
شهرک/رضوی0512322
شهرک/صنعتی/طوس0511541
شهرک/صنعتی/کلات0511245
شهرکهنه05812523
شهن آباد0532385
شهوار0532397
شهید/هنرمند0512283
شوراب0552457
شوررود0552439
شورستان0529331
شورگشت0552475
شوری بزرگ/رشیدآباد0552472
شوریاب0552473
شوی05825435
شیخ لو0528259
شیرتپه0512527
شیرخان0572631
شیلیگان0582564
صالح آباد0529322
صدخرو0572432
صفی آباد0532377
صمدیه0552423
صنوبر0531243
صومعه0551236
صیدآباد05123567
طالبی05525284
طبس0572627
طرسک0572377
طرق0532888
طرقبه0512422
ظاهرآبادبردسکن0532745
عارف آباد0532855
عباس آباد0572536
عباس آبادخواف0532439
عباس آبادفرامیشان0532634
عباس آبادملک0572549
عبدآباد0532326
عبداله آبادنیشابور0552338
عبداله گیو0552535
عبدل آباد0532677
عبدل آبادسبزوار0572572
عبس آباد0532636
عزیزآباد0572382
عسگریه0511249
عشرت آباد/ممرآباد0532841
عشق آبادفریمان0512628
عشق آبادنیشابور0552422
عطائیه0552441
عظیم آباد0532739
علاقه0532337
علی آباد/خواف0532575
علی آباددامن0532638
علی آبادسیاسک0511265
علی آبادشور0571237
علی آبادفیض آباد0532694
علی آبادقوچان0581237
علی آبادکشمر0532736
علیک تربت حیدریه0532381
علیک سبزوار0572643
عمارت0581232
عنبرسرا0532366
غنی آباد0535327
فاردق0532645
فاز05112600
فایندر0532436
فتح آبادارسک0535331
فتح آبادتربت حیدریه0532625
فتح آبادفردوس0534234
فخرآبادتربت حیدریه0532331
فخرآبادفردوس0535627
فخرداود0512364
فدافن0532844
فدرد05312411
فدیشه0552427
فدیهه0532288
فراشیان0572567
فرخار0552474
فرخان0581234
فرخد0511262
فرخک0551244
فردوس0534
فرزنه05294254
فرشه0532851
فرگ0532854
فرمان آباد0529431
فرهادگرد0512627
فریزی0582663
فریمان0512622
فریمانه0572571
فسنقر0571227
فهندر05312414
فودنجان0535752
فوشنجان0551241
فیض آبادتربت حیدریه0532672
فیض آبادداورزن0572438
قادرآباد0532649
قازان بیک0582568
قازقان0511327
قاسم آباد/بزرگ0512363
قاسم آباد/دهنه0552433
قاسم آباد/فردوس0535636
قاسم آبادتربیت حیدریه0532572
قدمگاه0552322
قراچه0532896
قره باغ فیروزه0552476
قره شاه وردی05812455
قره قلی0571248
قره قویونلو0582527
قزل قارشی0572526
قصون0532897
قطن آباد0551247
قلعه آقاحسن0532378
قلعه باخزر0529486
قلعه بالا0532847
قلعه جوق0532696
قلعه سرخ باخرز05294815
قلعه سرخ تربت جام0529236
قلعه شیر0529246
قلعه گک0529228
قلعه نو/شفیع آباد0572533
قلعه نوجمشید0551230
قلعه نوروداب0572822
قلعه نوصفی آباد0532391
قلعه نوکلات0512281
قلعه نومشهد0512626
قلعه نی0532389
قلعه یزدان0552465
قلندرآباد0512662
قله زو0512273
قوچ پلنگ0532857
قوچان0581
قوژدفردوس0535745
قوش خزاعی0512526
قوش سربوزی05125255
قوش عظیم05125253
قیاص آباد0582629
کاخک0535737
کارخانه/قند/فریمان05126253
کارخانه/قندجوین0572529
کاریز0529426
کاریزحاج محمدجان0512665
کاریزک خلیل آباد0532786
کاریزک ناگهانی0532376
کاریزکهندل0529327
کاریزنو0529225
کاسف0532754
کاشمر0532822
کاظم آباد0532741
کافج0529498
کال چغوکی0512368
کال زرکش05112676
کال شور/تپه خان0532574
کالوکلات05122853
کامه علیا0531242
کاهه0532785
کاهوچناران0582666
کاهودرگز0582528
کاهیجه0532379
کبودان0532732
کت0532641
کته شمشیرسفلی0512666
کته شمشیرعلیا0512668
کچولی0512534
کدکن0532323
کراب0571235
کرات0529435
کردیان0529493
کرناوه شیرین05122855
کرند0535326
کریز0532891
کریم آباد0572548
کریم آبادکلات05122635
کسرینه0532853
کسکن0571236
کشکک0532394
کلات0535736
کلات نادر0512272
کلاته اله نظر0512538
کلاته بزرگ0529249
کلاته پایه0582682
کلاته زنگنه0532364
کلاته شادی0532781
کلاته صوفی0529284
کلاته عرب0572527
کلاته علی زینل0581241
کلاته مزینان0572428
کلاته ملامحمد/قاچکانلو05823763
کلاته میمری0572528
کلاته نو0532746
کلاته نوبهار0572388
کلوخی0581254
کلیدر0552533
کمیز0572431
کندرخلیل آباد0532775
کندکلی0512528
کنگ0512436
کنگ علیا0532392
کنه بیست05112480
کهنه0572576
کهنه فرود0581255
کورده0511246
کوشه بردسکن0532725
کوشه کوه سرخ0532895
کوه آباد05294253
کوه سخت0552534
کوه سفید0529495
کیذور0572374
گراخک0512439
گرماب تربت حیدریه0532336
گرماب نیشابور0552453
گرو0512277
گرینه0552335
گستج0534239
گلبهار0582632
گلبو0552424
گلسرا0532363
گلمکان0582633
گمرک دوغارون0529427
گناباد0535722
گنبدلی0512529
گوارشک0512261
گوجه0581256
گوجی0532368
گوش لاغر0529323
گیسور0535743
لائین نو0512263
لطف آبادقوچان0582562
لطف آبادنیشابور0551237
ماروسک0552477
ماریان0511244
مایان05124265
مجتمع/فولاد/نیشابور0551245
مچ0572376
محسن آباد0552342
محمدآبادتربت جام0529255
محمدآبادرشتخوار0532628
محمدآبادقوچان0582642
محمدآبادگفت0572574
محمدتقی بیگ05825443
محمودآبادسفلی0528226
محمودآبادعلیا0528229
مرزان/فهنه0552478
مرغزار0532384
مرندیز0535628
مزار0535635
مزداوند0512562
مزرج05812533
مزینان0572433
مژن آباد0532529
مشکان0572624
مشهد0511
مشهدریزه0529428
مظفرآباد0532738
معدن سنگان0532527
معدن فیروزه0552463
معدن/زغال سنگ0512564
مغان0512438
مقصودآباد0581239
مقیسه0572435
مکی0532887
ملک آبادتربت حیدریه0532643
ملک آبادمشهد0512352
ملوند0572827
ممیزآب تربت جام0529329
منصوری0535634
مهدی آبادرشتخوار0532631
مهدی آبادکاشمر0532782
مهر0572423
مهرآباد0532438
مهران کوشک0534237
مهنه0532682
مهوید0534231
موچنان0582637
موسی آباد0528248
موشک0532886
مومن آباد0529242
میاب0582585
میامی0512326
میاندهی فریمان05126333
میاندهی فیض آباد0532697
میرآباد0552229
ناظریه05112673
نامق0532889
نامن0572424
نای0532849
نریمانی0512354
نزل آباد0571238
نسر0532324
نشتیفان0532526
نصرآباد0529232
نصیرآباد0532388
نقاب تربت حیدریه0532779
نقاب سبزوار0572522
نقندر0512427
نهالدان0572427
نوبهار0582669
نوخندان0582542
نوده انقلاب0572625
نوده پشنگ0535749
نوده تربت جام0528252
نوده/بیهود0535751
نودهان0572638
نوروزآباد0551238
نوسرانومیری0552522
نوق تربت حیدریه0532637
نوق فردوس0535631
نیازآباد0532528
نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو0552466
نیشابور0551
نیگنان0535328
نیل آباد0529227
هاشم آباد0571255
هدایت آباد05122547
هدک/سربرج0532752
هزارخوشه0532445
هفت خانه0532787
همائی0552443
همت آبادتربت جام0529481
همت آبادزمانی0552461
همت آبادشهرکهنه0552456
همت آبادفیض آباد0532686
هندل آباد05112411
ویرانی0512437
یادگار0529251
یاس تپه0512535
یاقوتین0529233
یحیی آباد0572384
یدک0581233
یک لنگی علیا0532338
یکه پسته0528262
یکه توت0529334
ینگجه0552532
ینگه قلعه/شمس0552458
یوسفخان0581249
یونسی0535624

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

  وبلاگ من برای شما تا چه حدودی مفید بوده ....؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :